Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Så bygger du elstängsel! Läs mer i guiden på granngården.se
Guide Tips

Bygga Elstängsel - Så väljer du rätt - Vi guidar dig!

Dela

Dags att sätta elstängsel? Vi guidar dig genom montering, elaggregat, jordning och annat du behöver veta innan du ska sätta elektriskt stängsel.

Ett elstängsel består av olika delar som tillsammans skapar ett slutet kretslopp. I jämförelse med ett stängsel eller staket som inte är elektriskt, har elstängsel många fördelar. Elstängsel har en längre livslängd, men är också billigare, säkrare och mer pålitligt. Dessutom är det väldigt enkelt att reparera och bygga ut ett elstängsel. I den här guiden går vi igenom hur du monterar ditt elstängsel – steg för steg. 

För att du ska kunna montera ditt elstängsel på rätt sätt är det viktigt att du först väljer rätt produkter. I vår guide om att välja stängsel går vi igenom de komponenter du behöver för att montera ditt elstängsel från grunden. Där kan du också besvara några grundläggande frågor som vägleder dig till val av lämpliga stängelprodukter för det djurslag du vill stängsla. Genom vår stängselkalkylator kan du även få hjälp med att beräkna vad som behövs till ditt blivande stängselprojekt. När du har alla stängseltillbehör till hands borde det gå smidigt och bra att påbörja själva monteringen.

Stängselkalkylator

Montera ditt elstängsel

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet för att sätta upp ett elstängsel – och det går alldeles utmärkt att klara det helt på egen hand. Innan du börjar är det dock viktigt att du tänkt igenom hur hagen ska se ut. Se ut en lämplig placering av ditt elstängsel, med ett inhägnat mått som är anpassat till det djurslag och antalet djur som ska stängslas in. Rensa bort eventuell sly och växtlighet där stängslet ska dras (detta är något som sedan bör göras kontinuerligt då växtlighet som stöter emot eltrådarna kan minska dess effekt). 

Montera ditt elstängsel – steg för steg

Montera stängselstolpar

Det första steget när du monterar elstängsel är att placera ut stängselstolpar. Börja alltid med att märka ut placeringen för hörnstolparna och gör ett hål, förslagsvis genom att använda jordspett eller en jordborr. Hörnstolparna sätter du cirka en meter ner i marken, med några graders vinkling mot dragriktningen. När alla hörnstolpar står stadigt i marken fyller du på med grus eller sand runtom stolparna för bästa resultat. 

För att övriga stängselstolpar ska sitta på en rak linje kan du spänna fast en lina mellan hörnstolparna – mellanstolparna kan då placeras parallellt med den spända ledningstråden, så att du får en perfekt linje. Mät avståndet mellan hörnen och placera mellanstolparna så att det är lika stora avstånd mellan stolparna. Hur stort avståndet ska vara beror på det använda materialet, typ av stängsel och landskap.

Kvinna bärandes på en stängselstolpe

Spänn upp stängseltråd

Ledarna, dvs. stängseltråden, är det som är själva inhägnaden och som leder strömmen. När du satt ner samtliga stängselstolpar i marken markerar du höjden för hur stängseltrådarna ska sitta, dvs. de elband, elrep eller den eltråd du ska använda till ditt stängsel. Vid dessa markeringar monterar du sedan isolatorer (det finns särskilda hörnisolatorer eller isolatorrör som du kan använda för hörnstolparna). Antal stängseltrådar och trådhöjd beror på vilket djurslag som ska stängslas in. Om du vill skapa avstånd mellan djur som går i hagar på vardera sida av stängslet – använd dig av distansisolatorer för eltrådarna på respektive sida av stolpen.

Elstängseltråd

Isolatorer används för att isolera stömmen från stolparna så att den inte går ut i marken. Det första steget för att montera stängseltråden är därför att du lägger den i isolatorerna. Använd sedan en trådspännare för att spänna trådarna – detta är viktigt för att minimera risken att ditt djur trasslar in sig i stängseltråden, men också för att djuret ska få en stöt när det går emot stängslet.

Skarva och koppla ihop stängseltråd

När du monterar upp ett elstängsel gör du det i sektioner, som alla måste börja och sluta vid en hörn- eller ändstolpe. Alla sektioner utgörs av längden på en stängseltråd innan du kapar och spänner den. Stängseltrådarna i vardera sektion ska sedan kopplas ihop så att alla trådar får ström i sig. För att skarva stängseltråden kan du använda dig av skarvlås, bandskarv eller kontaktklämmor. Genom att använda bandsvarv minimerar du den effektförlust som alla skarvar ger i viss mån. Att knyta ihop stängseltråden är inte att rekommendera eftersom det innebär en stor strömförlust, som i sin tur gör stängslet ineffektivt.

Montera grindar

En grind ska enkelt kunna stängas och ändå fortsätta leda ström. Även när grinden är öppen, måste stängslet vara spänningssatt på båda sidor om grinden. Därför är det viktigt att du leder strömmen under marken med en jordkabel. Valet av jordkabel beror på vilket aggregat du använder, men det är viktigt att jordkabeln är ordentligt isolerad eftersom det annars finns risk för att ström går ut i marken. När det kommer till elstängsel använder man oftast så kallade fjädergrindar försedda med handtag. Med hjälp av fjädergrindar kan du på ett säkert sätt koppla loss de eltrådar som själva grinden består av – strömmen bryts automatiskt när handtaget kopplas loss.

Elstängsel Grind

Montera elstängselaggregat

Elstängselaggregat är det du använder för att få ström i ditt stängsel. Aggregat måste alltid monteras enligt dess bruksanvisning. En rekommendation är att placera aggregatet så centralt som möjligt i förhållande till stängslet, på en brandsäker plats, gärna där någon passerar dagligen för att hålla det under uppsikt. Det finns aggregat som måste placeras inomhus, medan andra tål att sitta utomhus.

För ett väl fungerande elstängsel är en bra jordning helt avgörande. Beroende på aggregat behöver du använda ett jordspjut, även kallat jordspett, på en eller två meter. Börja med att slå ner jordspjutet (inklusive kabel) i marken, minst 10 cm under markytan. Är jorden mycket sandig kan du behöva tillsätta bentonite eller annan specialjordblandning i hålet. Hur många jordspjut du behöver beror på vilken typ av aggregat du har, men du behöver lika många meter jordspett som antal joule från aggregatet. Om du behöver mer än ett jordspjut ska det andra slås ner minst tre meter från det första och så vidare. Anslut sedan det första jordspjutet till det andra med dubbelisolerad jordkabel, och sedan det andra till det tredje och så vidare. Anslut sedan det första jordspjutet till aggregatet genom att fästa den dubbelisolerade kabeln vid den gröna knappen på aggregatet.

När det kommer till att jorda elstängslet är det väldigt viktigt att det görs på rätt sätt. Strömmen från aggregatet leds via tråden, genom djuret ner i jorden och fångas upp av jordspettet för att i sin tur ledas tillbaka till aggregatet. Använd gärna galvaniserade jordspett för att undvika rost – som på sikt försämrar ledningsförmågan.

Tänk på säkerheten

Av säkerhetsskäl bör man montera in en jordfelsbrytare vid anslutningen till ett elstängselaggregat 230V. Vid åska kan man skydda sitt elaggregat genom att koppla ur stickproppen från vägg och även koppla ur anslutningen på stängslet.

Tänk också på att ett felplacerat stängselaggregat kan vid åska utgöra stor brandrisk. Det ska till exempel inte placeras på en oskyddad trävägg eller inne i en lada. Det mest optimala är att placera aggregatet i ett brandsäkert rum, utvändigt på en stenvägg eller på en fristående stolpe. Utomhus är det i vissa fall en god idé att skydda aggregatet från väta med ett litet tak. Ström ska tas från en strömkälla alldeles intill aggregatet och ledningarna får naturligtvis aldrig dras genom en brandfarlig miljö.

Skyltar, åskskydd och jordfelsbrytare

Enligt lag ska elstängsel som löper längs en väg eller gångstig markeras med särskilt utformade varningsskyltar. Dessa ska sättas upp minst var hundrade meter från stängslet. Elstängselaggregat ska placeras med tillräckligt avstånd från olika typer av kraftledningar och på en plats där brandrisken minimeras. Via ett åskskydd ska elstängslet kopplas till pluspolen på elstängselaggregatet för att skydda aggregatet vid åsknedslag i nära anslutning till stängslet. Till nätanslutna elaggregat är det också en bra idé att montera en jordfelsbrytare.

Kontrollera regelbundet

Det är viktigt att du ser över ditt elstängsel regelbundet. Kontrollera att ditt stängsel och jordningen fungerar som det ska och säkerställ att trådarna är korrekt spända. Den nedre stängseltråden måste löpa fritt från såväl växtlighet som jord – grisar och vildsvin tenderar exempelvis att böka upp jorden mot den nedre tråden i vilket minskar effekten kraftigt.