Gå till huvudinnehållet
Använd biocider/växtskyddsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Flugspray KillMaster, 750 ml

KillMaster bekämpar effektivt flugor och andra flygande insekter i stallet, i hemmet, i köket, på lagret, hos livsmedelsföretag osv. Spraya där insekter är synliga och uppstår! 

Egenskaper

Egenskaper för Flugspray KillMaster 750 ml

  • Får endast användas för att bekämpa flygande insekter inomhus. 
  • Får inte användas mot andra skadedjur och bruksanvisningens doseringsanvisningar får inte överskridas.
  • Får inte användas i växthus med ätliga grödor.
  • Livsmedel och foder får inte förorenas.
  • Hyllor, bord och andra ytor där livsmedel ska ligga eller förvaras på får inte behandlas med produkten och ska rengöras noggrant efter arbetet för att avlägsna eventuella stänk och spill.
  • Förvaras oåtkomligt för barn. 
  • Får inte förvaras tillsammans med livsmedel, dryckesvaror eller foder. 
  • Får inte tömmas i avlopp.

Bruksanvisning

KillMaster bekämpar effektivt flugor och andra insekter i stallet, i hemmet, i köket, på lagret, hos livsmedelsföretag osv. Behållaren ska skakas ordentligt före användning. Akvarier ska täckas över och eventuella pumpar stängas av. Fåglar och andra husdjur flyttas till ett annat rum före användning av sprayen. 


Spraya KillMaster där insekter är synliga och uppstår. Håll burken lodrätt eller snett uppåt. Tryck på knappen och spraya i alla riktningar så att sprayen fördelas jämnt i hela rummet. För att uppnå bästa möjliga användning av produkten bör den sprayas i minst 4 sekunder per 30 m2 rum, motsvarande 10 g aerosol per 30 m3. Dörrar och fönster hålls stängda medan sprayen används och upp till 30 minuter efter användning. Vid bekämpning av getingar sprayas det direkt upp i kupans flyghål, och helst efter solnedgången. Tomma behållare och rester ska levereras in till den kommunala avfallshanteringen för farligt avfall.


Behörighetsklass: 3

Reg.nr: 4837