Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Potatis direkt ut potatislandet. Läs vår hållbarhetspolicy här

Hållbarhetspolicy

Dela

Granngårdens hållbarhetspolicy är ett ramverk för Granngårdens arbete med att efterleva FN:s globala principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption samt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030). Granngården arbetar med följande nyckelfaktorer för att möjliggöra hållbarhet genom hela vår affär:

Hållbarhet som en naturlig del av strategin

De globala principerna och målen genomsyrar Granngårdens strategiska arbete som ligger till grund för de beslut, prioriteringar, investeringar och mål som Granngården fastställer. Granngården ska verka för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i alla led.

Nolltolerans

Granngården har nolltolerans mot aktörer och aktiviteter som bryter mot de globala principerna eller som motverkar Granngårdens arbete med att bidra till de globala hållbarhetsmålen.

Medarbetare och samhälle

Samtliga medarbetare inom Granngården ska inneha nödvändig kunskap, ansvar och befogenhet för att bidra till Granngårdens hållbarhetsarbete. Medarbetares välbefinnande och inkludering ska vara en självklar del i hur vi arbetar.

Granngården bidrar även till ett hållbart samhälle och social hållbarhet utanför det egna bolaget genom olika initiativ, aktiviteter och projekt.

Lagefterlevnad och förebyggande arbete

Granngården och våra leverantörer efterlever de gällande lagar och regulatoriska krav som ställs på säkerhet, hygien och miljö samt kontrollerar löpande lagefterlevnaden. Granngården arbetar ständigt för att förebygga olyckor och förorening i miljön.

Leverantörsansvar

Granngården ställer höga krav på de leverantörer som utses till samarbetspartner samt följer upp leverantörernas kravefterlevnad. Tillsammans med leverantörerna arbetar Granngården för att ständigt utveckla en mer hållbar värdekedja.

Granngårdens ambition är att våra leverantörer ska arbeta med FN:s globala principer samt bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Transparens genom värdekedjan

Granngården arbetar tillsammans med våra leverantörer för en transparent värdekedja. Det är avgörande för att spåra och säkra de hållbarhetskrav som ställs genom hela värdekedjan från råvara till färdig produkt som sätts på marknaden.

Produktansvar

Granngården arbetar för att erbjuda miljövänliga produkter som inspirerar till en hållbar livsstil och hållbart brukande av jordens resurser. Genom god kommunikation och informationssäkerhet mot våra kunder ska Granngården verka för ett högt förtroende och tillit.

Granngården – Allt för det jordnära livet!