Gå till huvudinnehållet

Genomsnitt kund recension

Medlemsvillkor

1. Allmänt

1.1  Vi är Granngården AB, org. nr 556547-6172, med adress Box 8115, 200 41 Malmö (”Granngården”, ”oss” eller ”vi”).
1.2  Dessa medlemsvillkor (”villkoren”) reglerar ditt medlemskap i vår kundklubb och utgör en del av ditt medlemskapsavtal med oss.
1.3  Genom att bli medlem i Granngårdens kundklubb godkänner du dessa villkor.


2. Medlemskrav

Medlemskap i Granngårdens kundklubb medges endast till personer som är över 16 år och går med i egenskap av privatperson.


3. Avgifter

Medlemskapet i Granngårdens kundklubb är kostnadsfritt.


4. Bonus

4.1  Tjänster, frakter, reservdelar, presentkort, lotter och liknande är inte bonusgrundande. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta vår kundtjänst.
4.2  De samlade inköpen på huvud- och eventuell familjemedlem ger en gemensam bonus, men tillfaller huvudmedlemen om hushållet delas efter meddelade till Granngårdens kundtjänst.
4.3  För att erhålla bonus från kundklubben måste personnummer anges, eller klubbkort uppvisas, i kassan vid köp.
4.4  En (1) krona ger en (1) poäng. Aviseringen sker för nuvarande sex (6) gånger om året, men kan komma att ändras. Giltighetstiden för en check är för nuvarande sex (6) månader från utskriftsdatum. Den kan endast användas hos Granngårdens butiker. Bonuschecken kan varken helt eller delvis lösas mot kontanter. För varje femtonhundra (1 500) poäng erhålls en check om 30 kr.

4.5  Vid eventuell öresutjämning går överskottet till Granngårdens djurfond. Se mer information om djurfonden på www.granngarden.se/djurfonden.

5. Medlemmens ansvar

Medlemskapet i vår kundklubb är personligt och får ej överlåtas. Medlemskapet och klubbförmåner gäller enbart vid inköp till eget hushåll.


6. Personuppgifter

6.1  Granngården är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt dessa villkor.
6.2  Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap i vår kundklubb, innefattande att kunna ge dig bonus i enlighet med dessa villkor, samt för att kunna förse dig med marknadsföring och relevanta erbjudanden. Vi kan även använda dina personuppgifter som underlag för analyser och statistik.
6.3  Behandlingen sker på basis av att den är nödvändig för att fullgöra vårt medlemsskapsavtal med dig. Behandling för analytiska och statistiska ändamål sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna utveckla våra produkter och tjänster. Vi behandlar också dina uppgifter på basis av vårt berättigade intresse av att kunna skicka marknadsföring och relevanta erbjudanden till dig. Behandling av ditt personnummer sker på basis av att det är klart motiverat med hänsyn till vikten av säker identifiering.
6.4  Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från Bisnode, eller liknande personuppgiftsdatabaser.
6.5  Tillhandahållandet av personuppgifter i enlighet med dessa villkor är en förutsättning för att ingå avtal om medlemskap i vår kundklubb.
6.6  Vi kommer att hantera följande personuppgifter hänförliga till dig som medlem: (a) namn; (b) personnummer; (c) adress, e-mailadress, telefonnummer; (d) köphistorik; samt (e) medlemsnummer.
6.7  Vi lagrar dina personuppgifter så länge som du är medlem i vår kundklubb. Under ditt medlemskap behandlas köphistorik i högst två år.
6.8  Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som vi anlitar för IT-tjänster, analys, statistik, tryckning, eller distribution. Vid sådan överföring så upprättas avtal med biträdet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som överensstämmer med dessa villkor.
6.9  Du har följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:
(a)  Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.
(b)  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss, samt rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga uppgifter.
(c)  Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om de inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.
(d)  Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet så kan du kräva att vi begränsar behandlingen under tiden vi undersöker personuppgifternas korrekthet.
(e)  Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter som sker på basis av Granngårdens berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
(f)  Du har rätt att motsätta dig mot att dina personuppgifter behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller profilering. Motsätter du dig sådan behandling behandlar vi inte längre dina personuppgifter för sådana ändamål.
(g)  Du har rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektronikt format som är allmänt använt och rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
(h)  Du har rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till Datainspektionen.

6.10
  För frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter så kan du maila till dataskydd@granngarden.se, eller ringa till vår kundtjänst på telefonnummer 0771-222 444.
 

7. Granngårdens ansvar

Om Granngårdens fullgörande av sina åtaganden enligt dessa villkor förhindras på grund av omständighet som Granngården inte kunnat råda över ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.


8. Ändringar

Granngården förbehåller sig rätten är när som helst ändra dessa villkor. Uppdaterade villkor börjar gälla i samband med att de publiceras på Granngårdens webbplats där de senaste villkoren alltid finns. För det fall du inte accepterar de nya villkoren har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap.
 

9. Giltighetstid

9.1  Medlemskapet gäller tillsvidare, men upphör automatiskt om medlemmen inte gör ett köp hos Granngården under de senaste 24 månaderna, eller till dess att medlemmen eller Granngården säger upp det. Vid medlemmens uppsägning avslutas medlemskapet omedelbart, men vid Granngårdens uppsägning gäller en (1) månads uppsägningstid. För att när som helst säga upp sitt medlemskap kan medlem kontakta Granngårdens kundtjänst.
9.2  Granngården förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk, exempelvis åtgärder som strider mot dessa villkor, omedelbart avsluta medlemskapet.
9.3  I det fall medlemmen inte har handlat hos Granngården på över två år, förbehåller sig Granngården rätten att omedelbart avsluta medlemskapet. Intjänad, men ej utbetald, bonus förfaller vid sådan uppsägning.
 

10. Upplysningar

För mer information kring kundklubben kan du vända dig till vår kundservice eller din lokala Granngården-butik. Kundservice nås på telefonnummer 0771 222 444. Du är även välkommen att skriva till Granngården AB, Kundklubben, Box 8115, 200 41 Malmö.
  • FRÅGOR OM GDPR?

    Vi på Granngården följer nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft 25 maj 2018. Har du frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att mejla oss på dataskydd@granngarden.se.